2009-02-18

2009-02-17

Föräldramöte

Nytt för i år är öppna samrådsmöten istället för samrådsmöten med valda representanter. Inte många fler kom ändå ikväll, enligt en granne som varit med tidigare.

Det informerades om skolans intranät ("skolportalen") där föräldrar och elever kan ta del av information från pedagogerna, sköta kontakter och boka möten. Jag är rätt kritisk mot hur det funkar. Ett exempel: jag kan se att ett rum är uppdaterat, men inte vilket dokument som är nytt...är inte det rätt grundläggande? Nåja, just den frågan tänkte jag inte på att ställa och andra, som var mer detaljfrågor, fick vila. Fick i alla fall se att det går att lägga in mer info än vad Annas lärare gör. (Vi brukar få veckobrev, samt separat brev från fritids en gång i månaden.) Ett par andra föräldrar konstaterade att deras barns lärare inte lade ut någon information alls. Hoppas de engagerade lärarna peppar övriga. Det är ju ändå ett bra sätt att sprida och få info, även om gränssnittet kunde vara mer användarvänligt*.


Kort info om nationella proven i år 3 och 5. Det kan man också läsa om på Skolverkets webbplats.


Rektor rapporterade om hur långt ansökan om Comenius-projekt kommit. Hon pratade en lång stund om ansökningsprocessen innan hon kom på att berätta för oss oinviga att projektet ska handla om miljö och hållbar utveckling. :-) Nå, det låter väl kul att göra samarbete med andra skolor och få lite europeisk input.* Observera att jag medvetet använder ordet användarvänligt eftersom jag menar just detta och inte sett att någon kommit på något bättre ord. Användbart är ju intranätet, men inte så användarvänligt...Läs mer om användbarhet/användarvänligt på Wikipedia eller susning.nu.

2009-02-13

Kulturutredningen och skolan

Idag pratas det bara om Kulturutredningen. Har den något att säga om skolan? Detta blir ett långt inlägg med citat (kursiv stil, Times) från utredningen.

I sammanfattningen (s. 21-22) står det så här:

Skolan
Skolan har ett ansvar för att barn och unga får tillfälle till eget skapande, möjlighet till bildning samt tillgång till sitt eget och andras kulturarv. Detta ansvar bör även fortsatt uttryckas i läroplanerna. Estetisk verksamhet bör även framöver vara ett obligatoriskt inslag i grundskolan. En mer samordnad bibliotekspolitik kan bidra till att förbättra skolbibliotekens förutsättningar.
Vi föreslår att lärarutbildningen utformas så att den ger goda förutsättningar för konstens och kulturens integration i skolans undervisning. Goda möjligheter bör finnas för både lärare och verksamma på kulturområdet att vidareutbilda sig på relevanta områden.
Vi föreslår vidare att Statens kulturråd ges en ny roll med inriktning på övergripande och samordnande uppgifter inom kulturpolitiken. Kulturrådet bör ges ansvar för att utvärdera kulturområdets institutioners och myndigheters arbete med kultur i skolan, och för att skapa samspel i kulturmyndigheternas arbete med att tillgängliggöra nya arbetsmetoder och goda exempel.

I början av kapitlet om skolan (kap 10.1, s 99ff) nämner utredningen sina tre förslag:
- Lärarutbildningen bör utformas så att den ger goda förutsättningar för konstens och kulturens integration i skolans undervisning. Goda möjligheter bör finnas för både lärare och verksamma på kulturområdet att vidareutbilda sig på relevanta områden.
- Kulturrådet bör inom ramen för ett nytt uppdrag ges ansvar för att utvärdera kulturområdets institutioners och myndigheters arbete med kultur i skolan, och för att skapa samspel i dessas arbete med att tillgängliggöra nya arbetsmetoder och goda exempel.
- På regional nivå bör kulturområdets samverkan med skolan organiseras inom ramarna för den s.k. portföljmodellen. Stöd och mäklarfunktioner är av stor betydelse i detta sammanhang.

Den så kallade "portföljmodellen" som utredningen föreslår handlar tydligen om att staten ska lämna stöd, men stödet fördelas regionalt. Här kan du läsa hur SVT förklarar "portföljmodellen".

Strax innan har de också nämnt skolbiblioteken:
En mer samordnad bibliotekspolitik kan bidra till att förbättra skolbibliotekens förutsättningar.
Utredningen kan berätta att bara 36 procent av eleverna [har] tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat mer än fem timmar i veckan. (kap 10.1.2, tredje stycket)
Men de har inga konkreta förslag, utan konstaterar bara att Ökad samordning av skolbibliotek och folkbibliotek skulle kunna skapa nya möjligheter att såväl öka den totala mängden till-gängliga titlar som förbättra annan service. (kap 10.1.2, fjärde stycket)

Roligt att utredningen kan konstatera att dansen går framåt i skolan:
Dans var länge ett marginellt inslag i skolundervisningen. Fram till 1996 var dansen inte en uttalad konstform i den nationella kulturpolitiken. I dag har intresset för dans och danspedagogik emellertid ökat betydligt. I runt hundra kommuner står dans på schemat. Tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom driver Kulturrådet programmet Dans i skolan. (kap 10.1.2, sjätte stycket)
Förresten: På Annas fritids ordnades maskeraddisko häromdagen. Hon kom hem lika rosig om kinderna som den cerisa prinsess-klänningen, lycklig och svettig. Roligt! Och kulturellt? Ja, det tycker jag! :-)

På bilden dans i en annan klänning.

Här kan du läsa kapitlet om skolan i Kulturutredningen (SOU 2009:16). (pdf-fil)